Menu

Çmimi letrar "Ibrahim Rugova" - Edicioni i tretë 2017

User Rating:  / 0
PoorBest 

Çmimin Letrar Ndërkombëtar "Ibrahim Rugova", Edicioni i tretë 2017
International Poetry Prize "Ibrahim Rugova" The Third Edition 2017
Premio internazionale di Poesia "Ibrahim Rugova" Terza edizione 2017

Klubi letrar "Podguri" Istog" shpall:
Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë për Çmimin Letrar "Ibrahim Rugova" - 2017

Kriteret e konkurrimit:

- Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të dërgojë një poezi të pa publikuar deri më tani, maksimumi 30 rrjeshta. Tema e lire.
- Të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs obligohen ta paguajnë shumën ne vlerë 10 euro në gjirollogarinë e Klubit letrar podguri: 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
- Të gjitha poezitë e konkurimit duhet të jenë në shqip ose anglisht, ose në gjuhë të tjera të të përkthyera në njërën nga këto gjuhë.
- Poezitë do të dërgohen me emrin e autorit dhe pseudonimin letrar.
- Antarët e Jurisë do të njihen vetëm me poezitë dhe pseudonimet letrare përkatëse.
- Do të ketë çmim të parë, të dytë, të tretë, si dhe çmime speciale.
- Klubi letrar Podguri jep çmimin "Ibrahim Rugova" në fushën e kulturës, për individë ose institucione që ndihmojnë zhvillimin e artit dhe kulturës në Kosovë.
- Antarët e Jurisë nuk do të bëhen të njohur deri në ditën e shpalljes së fituesve për të mos patur ndikime gjatë vlerësimit.
- Juria përzgjedh fituesit që do të lexojnë poezitë ditën e ceremonisë së dhënies së çmimeve.
- Konkurentët e përzgjedhur nga Juria duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen.
- Pjesëmarrja e pretendentëve për çmim dhe leximi i poezive të tyre është i detyrueshëm.
- Poezitë e përzgjedhura për ceremoninë do të botohen në një antologji.

KONKURSI POETIK KA TRI NIVELE

1. Vendi i pare .....çmimi 500 euro
2. Vendi i dytë......çmimi 300 euro dhe
3. Vendi i tretë......çmimi 200 euro.

Periudha e dërgimit të poezive për konkurs është deri me: 7 shtator 2017 ora 24.00

Poezitë dërgohen në imel adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dhe në faqen e Klubit letrar "Podguri" që mund ta gjeni kështu: Klubi Letrar Podguri Istog. Poezitë dërgohen bashkë me pseudonimin letrar dhe emrin tuaj. Me marrjen në dorëzim të tyre, ju në vijimësi do të merrni të gjithë informacionet e nevojshme.

* * * * *

Literary Club "Podguri" Istog announces the International Poetry Prize "Ibrahim Rugova" The Third Edition 2017.

Main features of the poetry competiton are as under:
- Each participant has the right to send an unpublished poem of up to 30 rows. Free topic;
- Anyone who wants to participate in this event are obliged to pay 10 euros at club's bank account. 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
- All competing poets must submit their poems in Albanian, English or in other languages translated into one of these languages.
- Poems will be sent with the author's name and literary pseudonym.
- Jury members will be recognized only with poems and relevant literary pseudonyms.
- There will be first, second, third prize, as well as special prizes.
- "The Podguri" Literary Club gives the award "Ibrahim Rugova" in the field of arts and culture, for individuals or institutions that help the development of culture in Kosovo.
- Jury members will not be made known until the day of the announcement of the winners, so they don't have any impact during the evaluation.
- The jury will select the winners who will read the poems on the day of the award ceremony.
- The Participation of competitors for awards and reading of their poems is compulsory.
- The Competitors selected by the Jury, they must confirm participation.
- The Poems selected for the ceremony will be published in an anthology.

- The period of sending poems for the competition is up to: 7 September 2017, until 24:00 hrs.

- Poems should be sent through a code at the following email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POETRY ANNOUNCEMENT HAS THREE LEVELS

4. First place ........ 500 euro
5. Second place......300 euro, and
6. Third place........ 200 euro.

* * * * *

Il Club letterario "Podguri" Istog annuncia: Concorso Internazionale di Poesia per il Premio Letterario "Ibrahim Rugova" - 2017.

Criteri per i partecipanti:
- Ogni partecipante ha il diritto di presentare una poesia inedita fino ad ora, con non più di 30 righe.
- Tutti i partecipanti nel concorso devono pagare 10 euro nel conto bancario di Club Letterario "Podguri": 1303001002183180 BANKA PËR BIZNES
- Tutte le poesie del concorso devono essere in albanese o inglese o in altre lingue, tradotte in una di queste lingue.
- Insieme con poesie verrà inviato al nome dell'autore, e lo pseudonimo letterario.
- Ci saranno primo, secondo e terzo,premi, e premi speciali.
- I membri della Giuria saranno riconosciuti solo con poesie rilevanti e pseudonimi letterari.
- I membri della giuria non saranno conosciuti, fino al giorno della proclamazione dei vincitori, perché non dovrebbe avere un impatto nel corso della valutazione.
- Il club letterario "Podguri" onora con il prezzo "Ibrahim Rugova" persone o istituzioni che aiutano lo sviluppo della cultura in Kosovo.
- La giuria seleziona i vincitori che leggeranno loro poesie, il giorno della cerimonia di premiazione.
- I concorrenti selezionati dalla giuria dovrebberò confermare la partecipazione.
- La partecipazione dei pretendenti per i premio e lettura delle loro poesie è obbligatoria.
- Le poesie scelte per la cerimonia saranno pubblicati in un'antologia.

Il concorso poetico ha tre livelli:
- Il primo posto 500 euro.
- Il secondo posto 300 euro.
- Il terzo posto 200 euro
- Periodo di invio di poesie per il concorso è fino 7 settembre 2017 alle ore 24:00
- Le poesie saranno inviati per posta elettronica al seguente indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o nel sito di facebook: "Klubi letrar "Podguri" Istog. La poesia verrà inviata insieme con lo pseudonimo letterario e il nome. Poi riceverate tutte le informazioni necessarie.

Istog, 7.8.2017
Sekretari Ekzekutiv ; Nuradin Imeraj
Imel. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.00377 44 192 687
Executive Secretary
Segretario Esecutivo

 Komento artikullin!


Security code
Fresko kodin e sigurisë!

Autor të ndryshëm